Trung cấp nghề GTVT Thăng Long

THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo trung cấp nghề cho học sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông

4/4/2011

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI

Số:       4089/ LĐTBXH - TCDN

V/v hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo trung cấp nghề

cho học sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông

 

Xem thêm: